Polityka prywatności

Polityka Prywatności PayLane

1. Postanowienia ogólne

Nasza firma rozumie i w pełni popiera potrzebę ochrony Twojej prywatności zarówno w przypadku, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, jak i gdy korzystasz z naszych usług – bądź to poprzez nasze strony, bądź przy pomocy innych środków.

Uwzględniając powyższe, stworzyliśmy niniejszy dokument w celu określenia zasad gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania informacji, które otrzymujemy, gdy odwiedzasz i przeglądasz nasze strony internetowe lub korzystasz z Usług PayLane. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie dotyczące Twojego Konta Użytkownika oraz wszelkich informacji, które przekazujesz nam poprzez nasze strony internetowe, produkty, usługi lub inne funkcje lub technologie dostępne na naszych stronach internetowych lub gdziekolwiek indziej.

Niniejsza Polityka Prywatności jest także spełnieniem obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy, wskazanego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Rozporządzenie 2016/679).

Zachęcamy do poświęcenia czasu na przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności. Podobnie zachęcamy również do zapoznania się z politykami dostępnymi na innych stronach internetowych, które odwiedzasz – czy to poprzez link na taką stronę, czy też w inny sposób.

Jeżeli chcesz korzystać z Usług PayLane, musisz zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszej Polityki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki, nie będziesz mógł zarejestrować się ani korzystać z żadnych naszych Usług. Jeżeli więc nie wyrażasz takiej zgody, prosimy o nieodwiedzanie oraz niekorzystanie z naszych stron internetowych.

Pamiętaj, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) masz prawo do: (i) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku stwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem; (ii) cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem (newsletter); (iii) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Twoje dane nie są już potrzebne PayLane do realizacji swoich celów, ale potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PayLane są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; (iv) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub gdy wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, lub wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, lub gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, lub dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; (v) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.

Na naszych stronach mogą występować odnośniki, które po kliknięciu przekierują Cię z naszej strony na inną stronę internetową. Zwracamy uwagę, że nie odpowiadamy za polityki prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych. Podobnie nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy użyteczności, przydatności handlowej, jakości wykonania produktów lub usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich.

PayLane podejmuje wszelkie ekonomicznie uzasadnione środki, aby wszystkie udostępnione nam dane osobowe lub biznesowe były bezpiecznie przechowywane. PayLane nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim w jakimkolwiek celu bez Twojej wyraźnej zgody żadnych danych zgromadzonych czy to wskutek prowadzonych obserwacji czy też otrzymanych w drodze rejestracji. Wyjątkiem są przypadki wskazane w niniejszej Polityce Prywatności, w umowie zawartej pomiędzy Tobą a PayLane oraz w przepisach obowiązującego prawa.

Administratorem danych osobowych o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności jest PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), ul. Arkońska 6, lok. A3, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, kapitał zakładowy 705,000.00 złotych, zwaną dalej „PayLane”.

“My” oraz “PayLane” oznaczają to samo. “Ty” oraz “Klient” oznaczają to samo. “Konto Użytkownika” oznacza konto zakładane przez PayLane, które umożliwia wgląd do danych transakcji z konta kupieckiego Klienta.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do następujących stron internetowych:

zwanych łącznie “Stronami”.

2. Osoby nieletnie

PayLane nie nagabuje ani świadomie i aktywnie nie zbiera informacji od osób poniżej 18 roku życia. Nasze Strony nie są przeznaczone dla osób nieletnich, zwłaszcza dla dzieci poniżej 13 roku życia. Dzieci mogą korzystać z naszych Stron tylko, jeśli znajdują się pod bezpośrednim nadzorem ich prawnych opiekunów.

3. Gromadzenie informacji

Poniżej przedstawiamy typy otrzymywanych lub gromadzonych przez nas informacji o Tobie, jak również cel oraz metody gromadzenia tych informacji. Możesz udostępnić nam informacje o sobie w następujący sposób:

 1. Zakładanie Konta Użytkownika i korzystanie z Usług PayLane. Jeżeli zdecydujesz się na otwarcie Konta Użytkownika na naszych Stronach i na skorzystanie z Usług PayLane i wypełnisz stosowny formularz – poprosimy Cię o przekazanie określonych informacji o Tobie. Zakres tych informacji zależny będzie od rodzaju usług, które chciałbyś otrzymywać od PayLane. W szczególności możemy poprosić o podanie następujących informacji: (i) nazwa użytkownika, (ii) hasło, (iii) adres email, (iv) imię i nazwisko lub nazwa firmy, (v) adres pocztowy, (vi) kraj, (vii) dane dotyczące płatności, np. adres do faktury, numer karty kredytowej i termin jej wygaśnięcia, imię i nazwisko posiadacza karty, (viii) numer identyfikacji podatkowej. Możemy również prosić naszych Klientów o inne (opcjonalne) dane osobowe lub biznesowe, przykładowo: (i) numer telefonu, (ii) liczbę lat działalności firmy, (iii) opis firmy, (iv) adresy własnych stron internetowych, (v) miesięczną wartość sprzedaży, (vi) płeć, (vii) inne dane osobowe lub biznesowe. Możemy otrzymywać takie informacje także wówczas, gdy aktualizujesz lub uzupełniasz swoje dane na Koncie Użytkownika.
 2. Korzystając z Konta Użytkownika możesz także tworzyć dodatkowe Konta Użytkowników w ramach Twojego Konta Sprzedawcy. W takim przypadku będziemy przetwarzać wspólnie dane osobowe w zakresie: (i) imienia, (ii) nazwiska, (iii) adresu e-mail Użytkownika Konta.
 3. Subskrypcja na usługi, konkursy, funkcjonalności na Stronach. Jeśli chciałbyś dodawać komentarze do naszych recenzji lub artykułów, wypełniać ankiety, otrzymywać newslettery, uczestniczyć w konkursach, promocjach bądź w inny sposób korzystać z opcji dostępnych na naszych Stronach, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie takich informacji, jak: (i) imię i nazwisko lub nazwa firmy, (ii) adres email, adres URL oraz (iii) informacje związane z Twoim uczestnictwem w konkursach, promocjach, ankietach lub korzystaniem z dodatkowych usług lub opcji. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza on-line lub kwestionariuszy.
 4. Informacje udostępniane przez Sprzedawców i naszych Użytkowników. Kiedy dokonujesz zakupu produktów lub usług od Sprzedawcy (używając karty płatniczej lub korzystając z innej metody płatności, w związku z którą świadczymy na rzecz danego Sprzedawcy określone usługi), wymagane jest, abyś przekazał temu Sprzedawcy określone dane dotyczące posiadacza karty lub rachunku, m.in. imię i nazwisko/nazwę, numer karty kredytowej, numer rachunku bankowego. Nasi Sprzedawcy muszą przekazywać PayLane część tych danych w celu umożliwienia obsługi Twojej transakcji.
 5. Twoje pytania. Jeśli kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji na temat naszych usług lub Spółki w ogólności, PayLane może przechowywać informacje o zadanych przez Ciebie pytaniach oraz ich treść Dotyczy to następujących przypadków: (i) wypełniasz i wysyłasz formularz dostępny na naszej Stronie, (ii) wysyłasz do nas email, faks, (iii) kontaktujesz się z nami telefonicznie.
 6. Przeglądanie Stron oraz „cookies”. W każdym przypadku, gdy odwiedzasz nasze Strony, serwery PayLane automatycznie gromadzą informacje na temat użycia Stron. Informacje te obejmują między innymi: (i) nazwę domeny i hosta, z których uzyskujesz dostęp do Internetu, (ii) adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzystasz, (iii) wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows), (iv) wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), (v) nazwa strony internetowej, która przekierowała Cię do nas, (vi) oraz inne tego typu informacje. Powyższe informacje pozwalają nam określić Twoje przyzwyczajenia związane z przeglądaniem stron, interesujące Cię treści oraz konkretne Strony, na które wchodzisz. Pozwala to nam także ustalić daty odwiedzin naszych Stron, ścieżki przeglądania i czas poświęcony poszczególnym podstronom.

Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, możemy wysyłać na Twój komputer jedno bądź kilka „cookies” (małe pliki tekstowe wysyłane do Twojej przeglądarki; mogą one być przechowywane na Twoim twardym dysku, abyśmy mogli Cię rozpoznać, kiedy ponownie nas odwiedzisz). PayLane może korzystać zarówno z cookies sesyjnych (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki) oraz cookies trwałych (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i można je usunąć ręcznie). Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez PayLane plików cookies w stosunku do Ciebie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez PayLane plików cookies możesz zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Proszę pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na nieakceptowanie naszych „cookies”, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich naszych funkcjonalności; nie gwarantujemy również, że nasze Usługi oraz Strony będą działały optymalnie. Poza „cookies” korzystamy w podobny sposób z innych technologii w celu zapisywania informacji w Twojej przeglądarce, czy systemie.

Więcej informacji na temat stosowania przez nas technologii cookies, znajdziesz na stronie Polityka Plików Cookie.

4. Cel gromadzenia informacji

PayLane wykorzystuje informacje otrzymane od Ciebie lub zgromadzone w inny sposób jedynie w zakresie niezbędnym do zarządzania, utrzymywania, udoskonalania oraz świadczenia Usług PayLane. Uwzględnia to m.in. korzystanie ze wszelkich funkcjonalności dostępnych na naszych Stronach, a także umożliwienie należytego wykonywania przez nas zobowiązań umownych, w szczególności wynikających z umów o świadczenie usług obsługi transakcji płatniczych zawartych z naszymi Sprzedawcami. Dokonujemy również analizy wyżej wskazanych informacji w celu określenia trendów i preferencji naszych Klientów, poprawienia jakości naszych Stron i Usług – w tym tworzenia i udostępniania nowych opcji i funkcji. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres użycia informacji:

 1. Informacje otrzymane lub zgromadzone przez PayLane w toku otwierania Konta Użytkownika i/lub subkont. Takie informacje mogą być wykorzystywane przez PayLane w celu: (i) oceny czy kwalifikujesz się do otworzenia Konta Użytkownika, (ii) należytego świadczenia Usług na Twoją rzecz, (iii) witania Cię, gdy wchodzisz na swoje Konto Użytkownika poprzez subkonto, (iv) weryfikowania Twojej tożsamości, (v) udzielania wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie korzystania z Konta Użytkownika lub Usług, (vi) spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza dotyczących obowiązku gromadzenia, weryfikowania oraz zapisywania tego typu informacji, (vii) informowania Cię, po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody, o konkursach, promocjach oraz specjalnych ofertach dostępnych u nas lub u naszych partnerów.
 2. Informacje otrzymywane w związku z subskrypcją na określone usługi, konkursy, funkcjonalności na Stronach. Takie informacje wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do: (i) udostępnienia Ci takich usług, funkcjonalności, dopuszczenia do promocji lub konkursu, itp., (ii) skontaktowania się z Tobą.
 3. Informacje udostępniane przez Sprzedawców (Klientów PayLane). Takie informacje są wykorzystywane w celu: (i) ułatwienia przeprowadzenia transakcji płatniczych inicjowanych przez Ciebie, a zgłaszanych do nas przez Sprzedawcę, w toku świadczenia Usług PayLane na rzecz tego Sprzedawcy, (ii) zakończenia transakcji płatniczych, o których mowa w punkcie (i) – obejmuje to w szczególności weryfikację informacji przekazanych przez Ciebie, gdy przeprowadzasz transakcję ze Sprzedawcą, (iii) spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz regulacjach odpowiednich organizacji kart płatniczych lub innych instytucji płatniczych (np. Visa, MasterCard).
 4. Informacje przekazane przez Ciebie wraz z zapytaniem. Informacje złożone przez Ciebie wraz ze składanym pytaniem mogą być wykorzystywane przez PayLane w celu: (i) udzielenia odpowiedzi na to pytanie, (ii) skontaktowania się z Tobą, (iii) poinformowania Ciebie o usługach PayLane lub jej partnerów, które mogłyby być dla Ciebie przydatne, (iv) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.
 5. Informacje zgromadzone poprzez “cookies” lub w trakcie przeglądania Stron. Możemy wykorzystać informacje zgromadzone w ten sposób w celu: (i) zapamiętania informacji o Tobie, abyś nie musiał ich ponownie przekazywać w trakcie wizyty na naszych Stronach lub gdy ponownie wejdziesz na nasze Strony, (ii) monitorowania trendów w używaniu naszych Stron oraz generowania danych statystycznych, (iii) obserwowania Twoich wejść, wniosków oraz statusu we wszelkich naszych promocjach lub obserwowania innych działań związanych z Twoim używaniem Stron lub Konta Użytkownika i subkont, (iv) zarządzania Stronami lub poprawiania ich funkcjonowania, (v) spełniania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji ustalonych przez organizacje kart płatniczych.

5. Przechowywanie i ochrona informacji

Twoje dane osobowe oraz biznesowe są przechowywane i przetwarzane na naszych komputerach w Polsce. Wprowadziliśmy szeroki wachlarz środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. W szczególności stosujemy mechaniczne, elektroniczne oraz administracyjne zabezpieczenia takie jak: firewalls, szyfrowanie danych, SSL oraz inne nowoczesne technologie. Stosujemy fizyczną kontrolę dostępu do naszych budynków oraz akt. Dodatkowo jedynie ci pracownicy, którzy potrzebują danych osobowych naszych Klientów w celu wypełnienia swoich obowiązków pracowniczych, uzyskują dostęp do takich informacji. Spełniamy wymogi określone w Standardach Ochrony Danych Przemysłu Kart Płatniczych (posiadamy certyfikat PCI) oraz podejmujemy starania, by w każdym czasie spełniać te wymogi. Zgodnie z powyższymi wymogami poddajemy się okresowej ocenie przez właściwe osoby trzecie. Podlegamy także okresowemu skanowaniu sieci w celu zapewnienia, że m.in. posiadamy i utrzymujemy właściwą konfigurację firewall dla potrzeb ochrony danych; szyfrujemy każdą transmisję danych dotyczących posiadacza karty i innych wrażliwych danych w publicznej sieci; nie używamy domyślnych (tj. dostarczanych przez producentów sprzętu) haseł systemowych lub innych parametrów bezpieczeństwa; używamy i regularnie aktualizujemy oprogramowania antywirusowe; rozwijamy i utrzymujemy bezpieczne systemy i aplikacje; dostęp do danych ograniczamy tylko do osób, którym jest on niezbędny do prawidłowego wykonywania naszej działalności; śledzimy oraz monitorujemy każde wejście do zasobów sieciowych oraz danych dotyczących posiadacza karty; regularnie testujemy nasze systemy bezpieczeństwa oraz stosowane procesy; przypisujemy unikalny identyfikator każdej osobie z dostępem do komputera; ograniczamy fizyczny dostęp do danych dotyczących posiadacza karty. Niezwykle istotne jest, abyś nie udostępniał nikomu swojego hasła do Konta Użytkownika. PayLane stworzyło wewnętrzne procesy bezpieczeństwa, które szyfrują hasło każdego Klienta tak, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub ujawnieniem go komukolwiek innemu niż Ty. Żaden z pracowników lub kontrahentów PayLane nie otrzyma dostępu do Twojego hasła. Ani kontrahenci PayLane, ani samo PayLane nie zwróci się do Ciebie nieproszone o podanie hasła czy to poprzez email, czy też telefonicznie, listownie lub w jakikolwiek inny sposób. Twoim obowiązkiem jest, by w każdym czasie zachowywać w tajemnicy Twoje unikalne hasło oraz dane dotyczące Konta Użytkownika. Pragniemy zauważyć, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych w trakcie przekazywania ich za pomocą Internetu lub przez serwery, które znajdują się poza naszą kontrolą. Podejmujemy starania, aby chronić Twoje dane osobowe i biznesowe, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które przesyłasz na nasze Strony lub przekazujesz w związku ze świadczeniem przez nas Usług. Jeżeli zatem dokonujesz jakiejkolwiek transmisji danych w Internecie, realizujesz to na własne ryzyko. Jednak z chwilą, gdy otrzymamy od Ciebie informacje, podejmujemy najwyższe starania, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność w naszych systemach. Twoje dane osobowe i biznesowe przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne, by PayLane należycie świadczyło Usługi na Twoją rzecz oraz wykonywało obowiązki wynikające z wiążących nas umów – również z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Udostępnianie informacji

Co do zasady PayLane nie dzieli się, nie sprzedaje, nie wynajmuje ani w jakikolwiek inny sposób nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych lub biznesowych – z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy prawo udostępnienia Twoich danych osobowych lub biznesowych w zakresie oraz w sytuacjach określonych przepisami prawa – w tym dotyczących sprawozdawczości kredytowej oraz wynikających z regulacji ustanowionych przez organizacje kart płatniczych. Możemy także udostępnić te dane, gdy w dobrej wierze uznamy, że ich ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, zgłoszenia podejrzewanych nielegalnych działań, wykonania ciążących na nas obowiązków w postępowaniach sądowych (w tym wykonania zarządzeń i orzeczeń sądowych). Ponadto możemy udostępniać Twoje dane osobowe lub biznesowe następującym podmiotom:

 1. Sprzedawcy PayLane. Jeśli chciałbyś dokonać zakupu produktów lub usług dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy i dokonać zapłaty za ten zakup z użyciem narzędzia informatycznego udostępnionego Sprzedawcy w ramach Usług PayLane, możemy być zobowiązani do przekazania Sprzedawcy informacji o Twojej karcie kredytowej lub innych informacji o charakterze finansowym w zakresie niezbędnym do obsługi Twojej płatności. Zwracamy uwagę, że Sprzedawca, u których dokonujesz zakupu i z którymi zawierasz umowy, prowadzą własne polityki prywatności i PayLane nie odpowiada za ich działania – w tym także w zakresie praktyk dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Jeżeli jesteś lub staniesz się naszym Sprzedawcą, PayLane może w toku świadczenia Usług ujawnić dotyczące Cię dane organizacjom kart płatniczych, bankom oraz innym instytucjom finansowym, które przetwarzają lub kontrolują transakcje przeprowadzane na Twoją rzecz, a także innym podmiotom, z którymi PayLane zawarła umowy w zakresie realizacji na jej rzecz określonych świadczeń dotyczących naszych Usług (np. pobieranie opłat, usługi marketingowe, zapobieganie oszustwom, usługi IT). Dodatkowo PayLane może używać lub udostępniać Twoje dane osobom trzecim w dodatkowych celach zmierzających do ułatwienia przeprowadzenia i zakończenia transakcji autoryzowanych lub inicjowanych przez Sprzedawców, bądź w celu informowania Ciebie o aktualnych wydarzeniach dotyczących naszej Spółki, o aktualizacjach i rozbudowie naszych Usług, o regulacjach obowiązujących w organizacjach kart płatniczych.
 3. Inne oddziały naszej firmy lub spółki w ramach grupy spółek, do której PayLane należy. Twoje dane mogą być im udostępniane wyłącznie w celu wspólnego świadczenia na Twoją rzecz takich usług, jak: rejestracja, obsługa transakcji i klientów, pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu nielegalnym działaniom oraz naruszeniom naszych polityk, doradztwo przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zakupie produktów lub usług podmiotów należących do grupy, komunikacja z Tobą. Powyższe podmioty mogą wykorzystywać informacje o Tobie w celu wysłania Ci wiadomości o charakterze marketingowym tylko, jeśli zamówiłeś ich usługi.
 4. Spółki, z którymi zamierzamy się połączyć lub zostać przez nie przejęte. Jeżeli tego typu sytuacja nastąpi, będziemy wymagać, aby ów nowy podmiot postępował zgodnie z niniejszą Polityką w odniesieniu do Twoich danych osobowych i biznesowych.
 5. Inne podmioty będące dostawcami usług, realizujące na nasze wyraźne polecenie działania związane z realizacją umowy, zapewnieniem świadczenia usługi albo dostarczające nam rozwiązania wspomagające naszą pracę, działanie naszych stron WWW lub innych naszych produktów i usług.

Jeżeli inne podmioty świadczą niektóre z naszych Usług w imieniu PayLane, każdorazowo zobowiązujemy je do używania Twoich danych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług i nieużywania ich nigdy dla własnej korzyści.

7. Dostęp, zmiana i usunięcie danych

Masz prawo przeglądać, zmieniać oraz usuwać swoje dane osobowe i biznesowe w dowolnym terminie kontaktując się z nami poprzez email: support@pep.pl. Jeżeli chcesz wyrejestrować się i przestać używać swojego Konta Użytkownika, możesz je zamknąć. Zwracamy jednak uwagę, że jeśli zamkniesz swoje Konto Użytkownika w sposób opisany w niniejszym paragrafie, zostanie ono zamknięte permanentnie. Powinieneś zamknąć swoje Konto wyłącznie wtedy, gdy jesteś pewien, że nie będziesz go już nigdy używać. Możesz zamknąć swoje Konto kontaktując się z nami poprzez email: support@pep.pl. Informacje, które są usunięte, przechowujemy w kopiach zapasowych przez okres do 180 dni, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Informacje te nie są dostępne dla osób trzecich. Jeżeli wyrejestrujesz się od nas i zamkniesz swoje Konto Użytkownika, zgadzasz się, abyśmy zachowali Twoje dane, której już zgromadziliśmy, wyłącznie dla celów ewidencyjnych.

8. Zmiana Polityki Prywatności

PayLane zastrzega prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie – zwłaszcza, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów określonych w regulacjach różnych organizacji płatniczych, bądź wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli postanowimy zmienić niniejszą Politykę Prywatności, umieścimy zmienioną wersję Polityki na naszych Stronach. Zmieniona wersja obowiązywać będzie z chwilą umieszczenia jej w sposób opisany powyżej. Jeżeli będziemy uważać, że planowana zmiana ma charakter istotny, poinformujemy Cię o tym umieszczając na naszych Stronach stosowną informację o planowanej zmianie w Polityce Prywatności przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie tej zmiany.

9. Kontakt

Jeśli masz pytania bądź wątpliwości odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami korzystając z niniejszego linka, https://paylane.pl/kontakt, wysyłając email: support@pep.pl lub pisząc do nas na adres:

PayLane Sp. z o.o.
ul. C. K. Norwida 4
80–280 Gdańsk, Polska

Jeżeli chcesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie http://www.paylane.pl/kontakt lub wyślij email bezpośrednio na adres iod@paylane.com, możesz także wysłać do nas pismo na wskazany wyżej adres.