Polityka prywatności

Polityka Prywatności PayLane

I. Definicje

 1. Administrator – PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. C. K. Norwida 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, o kapitale zakładowym wynoszącym 4,201,000 zł.
 2. Dane osobowe – przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wyposażoną w zdolność prawną, który sprzedaje towary lub świadczy usługi za pośrednictwem Internetu i który zawarł z PayLane umowę
 3. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności PayLane
 5. Klient – podmiot, który dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej
 6. Sprzedawca – przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wyposażoną w zdolność prawną, który sprzedaje towary lub świadczy usługi za pośrednictwem Internetu i który zawarł z PayLane Umowę
 7. Konto użytkownika – oznacza podstronę systemu informatycznego PayLane przypisaną do Sprzedawcy, do której uzyskuje on dostęp za pośrednictwem strony internetowej https://merchant.paylane.com wyłącznie z użyciem poprawnego identyfikatora i hasła; Konto Sprzedawcy stanowi obszar administracyjny, który umożliwia Sprzedawcy zarządzanie danymi związanymi z Płatnościami oraz komunikowanie się PayLane ze Sprzedawcą i jednocześnie może stanowić księgowy rachunek rozliczeniowy – w przypadku świadczenia przez PayLane na rzecz Sprzedawcy usług acquiringu.
 8. Serwis oraz Strony – strony internetowe Administratora http://www.paylane.com, http://www.paylane.pl, http://blog.paylane.com, https://merchant.paylane.com, https://secure.paylane.com, http://www.paylane.eu, http://www.paylane.co.uk, do których stosuje się niniejsza Polityka.
 9. Bramka Płatnicza – oznacza funkcjonującą aplikację, która jest powiązana z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu zrealizowania internetowych transakcji płatniczych (np. płatności kartą kredytową, płatności MOTO i on-line, bankowe przelewy internetowe, PayPal) inicjowanych przez Klientów.
 10. Instytucja Pośrednicząca – instytucja, która uczestniczy w przekazaniu przez Klienta środków płatniczych na rzecz Sprzedawcy w celu realizacji Płatności, w szczególności banki, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności, Organizacje Kartowe, instytucje pieniądza elektronicznego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Paylane w pełni popiera potrzebę ochrony Twojej prywatności zarówno w przypadku, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, jak i gdy korzystasz z naszych usług – bądź to poprzez nasze strony, bądź przy pomocy innych środków.
 2. Uwzględniając powyższe, stworzyliśmy niniejszy dokument w celu określenia zasad gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania informacji, które otrzymujemy, gdy odwiedzasz i przeglądasz nasze strony internetowe lub korzystasz z Usług PayLane. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie dotyczące Twojego Konta Użytkownika oraz wszelkich informacji, które przekazujesz nam poprzez nasze strony internetowe, produkty, usługi lub inne funkcje lub technologie dostępne na naszych stronach internetowych lub gdziekolwiek indziej.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest także spełnieniem obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy, wskazanego w RODO. Zachęcamy do poświęcenia czasu na przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności. Podobnie zachęcamy również do zapoznania się z politykami dostępnymi na innych stronach internetowych, które odwiedzasz – czy to poprzez link na taką stronę, czy też w inny sposób.
 4. Jeżeli chcesz korzystać z Usług PayLane, musisz zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszej Polityki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki, nie będziesz mógł zarejestrować się ani korzystać z żadnych naszych Usług. Jeżeli więc nie wyrażasz takiej zgody, prosimy o nieodwiedzanie oraz niekorzystanie z naszych stron internetowych. Na naszych stronach mogą występować odnośniki, które po kliknięciu przekierują Cię z naszej strony na inną stronę internetową. Zwracamy uwagę, że nie odpowiadamy za polityki prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych. Podobnie nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy użyteczności, przydatności handlowej, jakości wykonania produktów lub usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich.
 5. “My” oraz “PayLane” oznaczają to samo. “Ty” oraz “Klient” oznaczają to samo. “Konto Użytkownika” oznacza konto zakładane przez PayLane, które umożliwia wgląd do danych transakcji z konta kupieckiego Klienta.

III. Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Sprzedawcy, Konta Sprzedawcy, Bramki Płatniczej, osób reprezentujących Sprzedawcę oraz danych Klientów w rozumieniu Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Garnizon, Gamma, ul. Norwida 4, 80–280 Gdańsk, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531 dalej jako „PayLane”.
 2. PayLane będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych :
  1. dane osobowe Sprzedawcy, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przed zawarciem umowy, tj. przedstawienia Ci oferty naszego produktu lub usługi, o którą prosisz.
  2. dane osobowe Sprzedawcy, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy;
  3. dane osobowe Sprzedawcy, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości);
  4. dane osobowe użytkowników Konta Sprzedawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu PayLane jakim jest podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy ze Sprzedawcą;
  5. dane osobowe osób reprezentujących Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu zapewnienia stałego kontaktu przy realizacji umowy.
  6. dane osobowe Klientów Sprzedawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na podstawie uzasadnionego interesu PayLane jakim jest podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy ze Sprzedawcą.
  7. dane osobowe Klientów Sprzedawcy (Przetwarzane w związku z realizacją płatności) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji transakcji wykonanej na zlecenie Klienta.
  8. dane osobowe Klientów Sprzedawcy (dostępnych na Koncie Sprzedawcy (Przetwarzane po zrealizowaniu płatności) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego PayLane zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
  9. dane osobowe nowych użytkowników Konta Sprzedawcy, utworzonych oraz zaproszonych przez Sprzedawcę, będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy.
 3. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
  1. zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  2. kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  3. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  4. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu,
  5. analitycznym i statystycznym.
 4. Kategorie danych osobowych:
  1. w ramach tworzenia oraz zapraszania nowych użytkowników Konta Sprzedawcy Paylane będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres email nowego użytkownika
  2. w ramach informacji na Koncie Sprzedawcy o zrealizowanych płatnościach: kraj, adres IP, informacje o metodzie płatności, informacje o wydawcy karty, numer karty (częściowo zaszyfrowany), datę ważności karty, imię i nazwisko posiadacza karty
 5. Szczególne Kategorie danych osobowych:
  1. dane osobowe Klientów Sprzedawcy powiązane z zakupionym produktem i mogące ujawniać szczególne kategorie danych osobowych (np. poglądy polityczne, dane dotyczące zdrowia) – będziemy przetwarzać na podstawie art.9 ust.2 lit. f) RODO, w związku z niezbędnością do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, np. w związku z obsługą procesu chargeback.
 6. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w pkt. 3.2. powyżej, PayLane może przetwarzać je w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami on-line oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy na podstawie w celu realizacji prawnie uzasadnionych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 7. Dane Osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  1. osobom upoważnionym przez PayLane, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  2. podmiotom przetwarzającym, którym PayLane zlecił to zadanie, m.in. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi najmu przestrzeni serwerowej, podwykonawcom PayLane, w tym firmom świadczącym usługi windykacyjne lub księgowe,
  3. Instytucjom Pośredniczącym na potrzeby realizacji Usług oraz celów Umowy.
  4. Więcej informacji o odbiorcach Twoich danych znajduje się w pkt. 10 niniejszej Polityki.
 8. W przypadku danych osobowych użytkowników Konta Sprzedawcy, PayLane i Sprzedawca pozostają niezależnymi Administratorami Danych – każdy we własnym zakresie. Sprzedawca jest Administratorem Danych użytkowników Bramki Płatniczej tj. swoich pracowników i przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – w celu prawidłowego wykonania umowy ze swoimi Klientami oraz weryfikacji działań swoich podwładnych.
 9. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy, danę będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, dane przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu, który zostanie uznany przez Administratora Danych.  Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać́ do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody. Okres przetwarzania może zostać wydłużony jeżeli podstawą do przetwarzania jest dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami oraz jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. cele archiwizacyjne, związane z wypełnieniem obowiązków związanych z płaceniem podatków i prowadzeniem ksiąg podatkowych.
 10. W związku z przetwarzaniem przez PayLane danych osobowych przysługują prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na PayLane oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez PayLane,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PayLane,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dobrowolność podania danych:
  1. Formularze Kontaktowe: Podanie nam Twoich danych osobowych w przyjęcia zgłoszenia lub zapytania jest dobrowolne. Jednak jeśli nie podasz nam swoich danych, które są wymagane w formularzach obsługa Twojego zgłoszenia lub zapytania będzie niemożliwa.
  2. Konto Testowe/Konto Merchanta: Podanie nam Twoich danych osobowych w celu założenia c) Konta Testowego lub Konta Merchanta jest dobrowolne. Jednak jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli utworzyć dla Ciebie Konta na www.paylane.pl.
  3. Newsletter: Podanie nam Twoich danych w celu otrzymywania Newslettera jest dobrowolne. Jednak jeśli nie podasz nam swoich danych otrzymywanie przez Ciebie Newslettera nie będzie możliwe.
  4. Zawarcie umowy oraz identyfikacja: Podanie nam Twoich danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne. Jednak jeśli nie podasz nam swoich danych, które są wymagane do zawarcia umowy nie będziemy mogli skutecznie zawrzeć z Tobą umowy oraz przeprowadzić ustawowo wymaganej identyfikacji Twojej osoby.
  5. Bramka Płatnicza: Podanie nam Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli zrealizować Twojej płatności.
 12. Dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli taki transfer będzie miał miejsce podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia właściwych zabezpieczeń danych, w szczególności:
  1. transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony
  2. stosowanie klauzul umownych między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  3. W przypadku przekazania Twoich danych poza EOG będzie Ci przysługiwać prawo do uzyskania kopii danych oraz miejsca udostępnienia danych.
 13. Kontakt z Administratorem:
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z, którym możesz się skontaktować z na dedykowaną skrzynkę email: iod@paylane.com ; telefonicznie pod numerem 17-858-47-82 lub listownie pod adresem PayLane Sp. z o.o. z, Garnizon, Gamma, ul. Norwida 4, 80–280 Gdańsk,
 14. PayLane podejmuje wszelkie ekonomicznie uzasadnione środki, aby wszystkie udostępnione nam dane osobowe lub biznesowe były bezpiecznie przechowywane. PayLane nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim w jakimkolwiek celu bez Twojej wyraźnej zgody żadnych danych zgromadzonych czy to wskutek prowadzonych obserwacji czy też otrzymanych w drodze rejestracji. Wyjątkiem są przypadki wskazane w niniejszej Polityce Prywatności, w umowie zawartej pomiędzy Tobą a PayLane oraz w przepisach obowiązującego prawa.

IV. Osoby nieletnie

PayLane nie nagabuje ani świadomie i aktywnie nie zbiera informacji od osób poniżej 18 roku życia. Nasze Strony nie są przeznaczone dla osób nieletnich, zwłaszcza dla dzieci poniżej 13 roku życia. Dzieci mogą korzystać z naszych Stron tylko, jeśli znajdują się pod bezpośrednim nadzorem ich prawnych opiekunów.

V. Gromadzenie informacji

Poniżej przedstawiamy typy otrzymywanych lub gromadzonych przez nas informacji o Tobie, jak również cel oraz metody gromadzenia tych informacji. Możesz udostępnić nam informacje o sobie w następujący sposób:

 1. Zakładanie Konta Użytkownika i korzystanie z Usług PayLane. Jeżeli zdecydujesz się na otwarcie Konta Użytkownika na naszych Stronach i na skorzystanie z Usług PayLane i wypełnisz stosowny formularz – poprosimy Cię o przekazanie określonych informacji o Tobie. Zakres tych informacji zależny będzie od rodzaju usług, które chciałbyś otrzymywać od PayLane. W szczególności możemy poprosić o podanie następujących informacji:
  1. nazwa użytkownika,
  2. hasło,
  3. adres email,
  4. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
  5. adres pocztowy,
  6. kraj,
  7. dane dotyczące płatności, np. adres do faktury, numer karty kredytowej i termin jej wygaśnięcia, imię i nazwisko posiadacza karty,
  8. numer identyfikacji podatkowej.
 2. Możemy również prosić naszych Klientów o inne (opcjonalne) dane osobowe lub biznesowe, przykładowo:
  1. numer telefonu,
  2. liczbę lat działalności firmy,
  3. opis firmy,
  4. adresy własnych stron internetowych,
  5. miesięczną wartość sprzedaży,
  6. płeć,
  7. inne dane osobowe lub biznesowe.
  8. Możemy otrzymywać takie informacje także wówczas, gdy aktualizujesz lub uzupełniasz swoje dane na Koncie Użytkownika.
 3. Korzystając z Konta Użytkownika możesz także tworzyć dodatkowe Konta Użytkowników w ramach Twojego Konta Sprzedawcy. W takim przypadku będziemy przetwarzać wspólnie dane osobowe w zakresie:
  1. imienia,
  2. nazwiska,
  3. adresu e-mail Użytkownika Konta.
 4. Subskrypcja na usługi, konkursy, funkcjonalności na Stronach. Jeśli chciałbyś dodawać komentarze do naszych recenzji lub artykułów, wypełniać ankiety, otrzymywać newslettery, uczestniczyć w konkursach, promocjach bądź w inny sposób korzystać z opcji dostępnych na naszych Stronach, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie takich informacji, jak:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
  2. adres email, adres URL oraz informacje związane z Twoim uczestnictwem w konkursach, promocjach, ankietach lub korzystaniem z dodatkowych usług lub opcji. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza on-line lub kwestionariuszy.
 5. Informacje udostępniane przez Sprzedawców i naszych Użytkowników. Kiedy dokonujesz zakupu produktów lub usług od Sprzedawcy (używając karty płatniczej lub korzystając z innej metody płatności, w związku z którą świadczymy na rzecz danego Sprzedawcy określone usługi), wymagane jest, abyś przekazał temu Sprzedawcy określone dane dotyczące posiadacza karty lub rachunku, m.in. imię i nazwisko/nazwę, numer karty kredytowej, numer rachunku bankowego. Nasi Sprzedawcy muszą przekazywać PayLane część tych danych w celu umożliwienia obsługi Twojej transakcji.
 6. Twoje pytania. Jeśli kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji na temat naszych usług lub Spółki w ogólności, PayLane może przechowywać informacje o zadanych przez Ciebie pytaniach oraz ich treść Dotyczy to następujących przypadków:
  1. wypełniasz i wysyłasz formularz dostępny na naszej Stronie,
  2. wysyłasz do nas email, faks,
  3. kontaktujesz się z nami telefonicznie.

VI. Przeglądanie Stron oraz „Pliki cookies”

W każdym przypadku, gdy odwiedzasz nasze Strony, serwery PayLane automatycznie gromadzą informacje na temat użycia Stron. Informacje te obejmują między innymi:

 1. nazwę domeny i hosta, z których uzyskujesz dostęp do Internetu,
 2. adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzystasz,
 3. wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows),
 4. wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera),
 5. nazwa strony internetowej, która przekierowała Cię do nas oraz inne tego typu informacje.

Powyższe informacje pozwalają nam określić Twoje przyzwyczajenia związane z przeglądaniem stron, interesujące Cię treści oraz konkretne Strony, na które wchodzisz. Pozwala to nam także ustalić daty odwiedzin naszych Stron, ścieżki przeglądania i czas poświęcony poszczególnym podstronom.

Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, możemy wysyłać na Twój komputer jedno bądź kilka „cookies” (małe pliki tekstowe wysyłane do Twojej przeglądarki; mogą one być przechowywane na Twoim twardym dysku, abyśmy mogli Cię rozpoznać, kiedy ponownie nas odwiedzisz).

PayLane może korzystać zarówno z cookies sesyjnych (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki) oraz cookies trwałych (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i można je usunąć ręcznie). Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez PayLane plików cookies w stosunku do Ciebie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez PayLane plików cookies możesz zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Proszę pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na nieakceptowanie naszych „cookies”, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich naszych funkcjonalności; nie gwarantujemy również, że nasze Usługi oraz Strony będą działały optymalnie. Poza “cookies” korzystamy w podobny sposób z innych technologii w celu zapisywania informacji w Twojej przeglądarce, czy systemie.

VII.

W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany treści zawartych między innymi w gromadzonych plikach cookies korzystamy z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te pozwalają nam także na takie przetworzenie informacji zawartych w plikach cookies, którego wspomagają nasze prace badawczo-rozwojowe nad produktami. Jest to możliwe dzięki dostarczanym nam statystykom wiązanym z zainteresowaniem poszczególnymi produktami.

VIII. Cel gromadzenia informacji

 1. PayLane wykorzystuje informacje otrzymane od Ciebie lub zgromadzone w inny sposób jedynie w zakresie niezbędnym do zarządzania, utrzymywania, udoskonalania oraz świadczenia Usług PayLane. Uwzględnia to m.in. korzystanie ze wszelkich funkcjonalności dostępnych na naszych Stronach, a także umożliwienie należytego wykonywania przez nas zobowiązań umownych, w szczególności wynikających z umów o świadczenie usług obsługi transakcji płatniczych zawartych z naszymi Sprzedawcami. Dokonujemy również analizy wyżej wskazanych informacji w celu określenia trendów i preferencji naszych Klientów, poprawienia jakości naszych Stron i Usług – w tym tworzenia i udostępniania nowych opcji i funkcji.
 2. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres użycia informacji:
  1. Informacje otrzymane lub zgromadzone przez PayLane w toku otwierania Konta Użytkownika i/lub subkont. Takie informacje mogą być wykorzystywane przez PayLane w celu:
   1. oceny czy kwalifikujesz się do otworzenia Konta Użytkownika,
   2. należytego świadczenia Usług na Twoją rzecz,
   3. witania Cię, gdy wchodzisz na swoje Konto Użytkownika poprzez subkonto,
   4. weryfikowania Twojej tożsamości,
   5. udzielania wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie korzystania z Konta Użytkownika lub usług PayLane
   6. spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza dotyczących obowiązku gromadzenia, weryfikowania oraz zapisywania tego typu informacji, (vii) informowania Cię, po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody, o konkursach, promocjach oraz specjalnych ofertach dostępnych u nas lub u naszych partnerów.
 3. Informacje otrzymywane w związku z subskrypcją na określone usługi, konkursy, funkcjonalności na Stronach. Takie informacje wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do: (i) udostępnienia Ci takich usług, funkcjonalności, dopuszczenia do promocji lub konkursu, itp., (ii) skontaktowania się z Tobą.
 4. Informacje udostępniane przez Sprzedawców (Klientów PayLane). Takie informacje są wykorzystywane w celu: (i) ułatwienia przeprowadzenia transakcji płatniczych inicjowanych przez Ciebie, a zgłaszanych do nas przez Sprzedawcę, w toku świadczenia Usług PayLane na rzecz tego Sprzedawcy, (ii) zakończenia transakcji płatniczych, o których mowa w punkcie (i) – obejmuje to w szczególności weryfikację informacji przekazanych przez Ciebie, gdy przeprowadzasz transakcję ze Sprzedawcą, (iii) spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz regulacjach odpowiednich organizacji kart płatniczych lub innych instytucji płatniczych (np. Visa, MasterCard).
 5. Informacje przekazane przez Ciebie wraz z zapytaniem. Informacje złożone przez Ciebie wraz ze składanym pytaniem mogą być wykorzystywane przez PayLane w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na to pytanie,
  2. skontaktowania się z Tobą,
  3. poinformowania Ciebie o usługach PayLane lub jej partnerów, które mogłyby być dla Ciebie przydatne,
  4. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.
 6. Informacje zgromadzone poprzez “cookies” lub w trakcie przeglądania Stron. Możemy wykorzystać informacje zgromadzone w ten sposób w celu:
  1. zapamiętania informacji o Tobie, abyś nie musiał ich ponownie przekazywać w trakcie wizyty na naszych Stronach lub gdy ponownie wejdziesz na nasze Strony,
  2. monitorowania trendów w używaniu naszych Stron oraz generowania danych statystycznych,
  3. obserwowania Twoich wejść, wniosków oraz statusu we wszelkich naszych promocjach lub obserwowania innych działań związanych z Twoim używaniem Stron lub Konta Użytkownika i subkont,
  4. zarządzania Stronami lub poprawiania ich funkcjonowania,
  5. spełniania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji ustalonych przez organizacje kart płatniczych.

IX. Przechowywanie i ochrona informacji

Twoje dane osobowe oraz biznesowe są przechowywane i przetwarzane na naszych komputerach w Polsce. Wprowadziliśmy szeroki wachlarz środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. W szczególności stosujemy mechaniczne, elektroniczne oraz administracyjne zabezpieczenia takie jak: firewalls, szyfrowanie danych, SSL oraz inne nowoczesne technologie. Stosujemy fizyczną kontrolę dostępu do naszych budynków oraz akt. Dodatkowo jedynie ci pracownicy, którzy potrzebują danych osobowych naszych Klientów w celu wypełnienia swoich obowiązków pracowniczych, uzyskują dostęp do takich informacji. Spełniamy wymogi określone w Standardach Ochrony Danych Przemysłu Kart Płatniczych (posiadamy certyfikat PCI) oraz podejmujemy starania, by w każdym czasie spełniać te wymogi. Zgodnie z powyższymi wymogami poddajemy się okresowej ocenie przez właściwe osoby trzecie. Podlegamy także okresowemu skanowaniu sieci w celu zapewnienia, że m.in. posiadamy i utrzymujemy właściwą konfigurację firewall dla potrzeb ochrony danych; szyfrujemy każdą transmisję danych dotyczących posiadacza karty i innych wrażliwych danych w publicznej sieci; nie używamy domyślnych (tj. dostarczanych przez producentów sprzętu) haseł systemowych lub innych parametrów bezpieczeństwa; używamy i regularnie aktualizujemy oprogramowania antywirusowe; rozwijamy i utrzymujemy bezpieczne systemy i aplikacje; dostęp do danych ograniczamy tylko do osób, którym jest on niezbędny do prawidłowego wykonywania naszej działalności; śledzimy oraz monitorujemy każde wejście do zasobów sieciowych oraz danych dotyczących posiadacza karty; regularnie testujemy nasze systemy bezpieczeństwa oraz stosowane procesy; przypisujemy unikalny identyfikator każdej osobie z dostępem do komputera; ograniczamy fizyczny dostęp do danych dotyczących posiadacza karty. Niezwykle istotne jest, abyś nie udostępniał nikomu swojego hasła do Konta Użytkownika. PayLane stworzyło wewnętrzne procesy bezpieczeństwa, które szyfrują hasło każdego Klienta tak, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub ujawnieniem go komukolwiek innemu niż Ty. Żaden z pracowników lub kontrahentów PayLane nie otrzyma dostępu do Twojego hasła. Ani kontrahenci PayLane, ani samo PayLane nie zwróci się do Ciebie nieproszone o podanie hasła czy to poprzez email, czy też telefonicznie, listownie lub w jakikolwiek inny sposób. Twoim obowiązkiem jest, by w każdym czasie zachowywać w tajemnicy Twoje unikalne hasło oraz dane dotyczące Konta Użytkownika. Pragniemy zauważyć, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych w trakcie przekazywania ich za pomocą Internetu lub przez serwery, które znajdują się poza naszą kontrolą. Podejmujemy starania, aby chronić Twoje dane osobowe i biznesowe, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które przesyłasz na nasze Strony lub przekazujesz w związku ze świadczeniem przez nas Usług. Jeżeli zatem dokonujesz jakiejkolwiek transmisji danych w Internecie, realizujesz to na własne ryzyko. Jednak z chwilą, gdy otrzymamy od Ciebie informacje, podejmujemy najwyższe starania, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność w naszych systemach. Twoje dane osobowe i biznesowe przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne, by PayLane należycie świadczyło Usługi na Twoją rzecz oraz wykonywało obowiązki wynikające z wiążących nas umów – również z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

X. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych

 1. Co do zasady PayLane nie dzieli się, nie sprzedaje, nie wynajmuje ani w jakikolwiek inny sposób nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych lub biznesowych – z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy prawo udostępnienia Twoich danych osobowych lub biznesowych w zakresie oraz w sytuacjach określonych przepisami prawa – w tym dotyczących sprawozdawczości kredytowej oraz wynikających z regulacji ustanowionych przez organizacje kart płatniczych. Możemy także udostępnić te dane, gdy w dobrej wierze uznamy, że ich ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, zgłoszenia podejrzewanych nielegalnych działań, wykonania ciążących na nas obowiązków w postępowaniach sądowych (w tym wykonania zarządzeń i orzeczeń sądowych). Ponadto możemy udostępniać Twoje dane osobowe lub biznesowe następującym podmiotom:
  1. Sprzedawcy PayLane. Jeśli chciałbyś dokonać zakupu produktów lub usług dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy i dokonać zapłaty za ten zakup z użyciem narzędzia informatycznego udostępnionego Sprzedawcy w ramach Usług PayLane, możemy być zobowiązani do przekazania Sprzedawcy informacji o Twojej karcie kredytowej lub innych informacji o charakterze finansowym w zakresie niezbędnym do obsługi Twojej płatności. Zwracamy uwagę, że Sprzedawca, u których dokonujesz zakupu i z którymi zawierasz umowy, prowadzą własne polityki prywatności i PayLane nie odpowiada za ich działania – w tym także w zakresie praktyk dotyczących ochrony danych osobowych.
  2. Jeżeli jesteś lub staniesz się naszym Sprzedawcą, PayLane może w toku świadczenia Usług ujawnić dotyczące Cię dane organizacjom kart płatniczych, bankom oraz innym instytucjom finansowym, które przetwarzają lub kontrolują transakcje przeprowadzane na Twoją rzecz, a także innym podmiotom, z którymi PayLane zawarła umowy w zakresie realizacji na jej rzecz określonych świadczeń dotyczących naszych Usług (np. pobieranie opłat, usługi marketingowe, zapobieganie oszustwom, usługi IT). Dodatkowo PayLane może używać lub udostępniać Twoje dane osobom trzecim w dodatkowych celach zmierzających do ułatwienia przeprowadzenia i zakończenia transakcji autoryzowanych lub inicjowanych przez Sprzedawców, bądź w celu informowania Ciebie o aktualnych wydarzeniach dotyczących naszej Spółki, o aktualizacjach i rozbudowie naszych Usług, o regulacjach obowiązujących w organizacjach kart płatniczych.
  3. Inne oddziały naszej firmy lub spółki w ramach grupy spółek, do której PayLane należy. Twoje dane mogą być im udostępniane wyłącznie w celu wspólnego świadczenia na Twoją rzecz takich usług, jak: rejestracja, obsługa transakcji i klientów, pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu nielegalnym działaniom oraz naruszeniom naszych polityk, doradztwo przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zakupie produktów lub usług podmiotów należących do grupy, komunikacja z Tobą. Powyższe podmioty mogą wykorzystywać informacje o Tobie w celu wysłania Ci wiadomości o charakterze marketingowym tylko, jeśli zamówiłeś ich usługi.
  4. Spółki, z którymi zamierzamy się połączyć lub zostać przez nie przejęte. Jeżeli tego typu sytuacja nastąpi, będziemy wymagać, aby ów nowy podmiot postępował zgodnie z niniejszą Polityką w odniesieniu do Twoich danych osobowych i biznesowych.
  5. Inne podmioty będące dostawcami usług, realizujące na nasze wyraźne polecenie działania związane z realizacją umowy, zapewnieniem świadczenia usługi albo dostarczające nam rozwiązania wspomagające naszą pracę, działanie naszych stron WWW lub innych naszych produktów i usług.
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli taki transfer będzie miał miejsce podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia właściwych zabezpieczeń danych, w szczególności:
  1. transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony
  2. stosowanie klauzul umownych między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  3. W przypadku przekazania Twoich danych poza EOG będzie Ci przysługiwać prawo do uzyskania kopii danych oraz miejsca udostępnienia danych.
 3. Jeżeli inne podmioty świadczą niektóre z naszych Usług w imieniu PayLane, każdorazowo zobowiązujemy je do używania Twoich danych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług i nieużywania ich nigdy dla własnej korzyści.

XI. Dostęp, zmiana i usunięcie danych

Masz prawo przeglądać, zmieniać oraz usuwać swoje dane osobowe i biznesowe w dowolnym terminie kontaktując się z nami poprzez email: support@pep.pl. Jeżeli chcesz wyrejestrować się i przestać używać swojego Konta Użytkownika, możesz je zamknąć. Zwracamy jednak uwagę, że jeśli zamkniesz swoje Konto Użytkownika w sposób opisany w niniejszym paragrafie, zostanie ono zamknięte permanentnie. Powinieneś zamknąć swoje Konto wyłącznie wtedy, gdy jesteś pewien, że nie będziesz go już nigdy używać. Możesz zamknąć swoje Konto kontaktując się z nami poprzez email: support@pep.pl. Informacje, które są usunięte, przechowujemy w kopiach zapasowych przez okres do 180 dni, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Informacje te nie są dostępne dla osób trzecich. Jeżeli wyrejestrujesz się od nas i zamkniesz swoje Konto Użytkownika, zgadzasz się, abyśmy zachowali Twoje dane, której już zgromadziliśmy, wyłącznie dla celów ewidencyjnych.

XII. Zmiana Polityki Prywatności

PayLane zastrzega prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie – zwłaszcza, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów określonych w regulacjach różnych organizacji płatniczych, bądź wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli postanowimy zmienić niniejszą Politykę Prywatności, umieścimy zmienioną wersję Polityki na naszych Stronach. Zmieniona wersja obowiązywać będzie z chwilą umieszczenia jej w sposób opisany powyżej. Jeżeli będziemy uważać, że planowana zmiana ma charakter istotny, poinformujemy Cię o tym umieszczając na naszych Stronach stosowną informację o planowanej zmianie w Polityce Prywatności przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie tej zmiany.

XIII. Kontakt

Jeśli masz pytania bądź wątpliwości odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami korzystając z niniejszego linka, https://paylane.pl/kontakt, wysyłając email: support@pep.pl lub pisząc do nas na adres:

PayLane Sp. z o.o.
C. K. Norwida 4
80–280 Gdańsk, Polska