Klauzula informacyjna – konto testowe

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Garnizon, Gamma,
ul. Norwida 4, 80–280 Gdańsk, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531.

Kontakt:

Możesz się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych na dedykowaną skrzynkę email: iod@paylane.com ; telefonicznie pod numerem 17-858-47-82 lub listownie pod adresem PayLane Sp. z o.o. z, Garnizon, Gamma, ul. Norwida 4, 80–280 Gdańsk.

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przedstawienia Ci oferty naszego produktu lub usługi, o którą prosisz.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
 • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
 • egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu,
 • statystycznym.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, m.in. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi najmu przestrzeni serwerowej, naszym podwykonawcom.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie w związku z przedstawioną przez nas ofertą.

Twoje prawa:

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Masz prawo do przenoszenia swoich danych, które dostarczyłeś nam w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie lub które pozyskaliśmy o Tobie w sposób zautomatyzowany,
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu założenia Konta Testowego jest dobrowolne. Jednak jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli utworzyć dla Ciebie Konta Testowego na www.paylane.pl.

Informacja o zamiarze przekazania Twoich danych poza obszar EOG

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli taki transfer będzie miał miejsce podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia właściwych zabezpieczeń danych, w szczególności:

 1. transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony
 2. stosowanie klauzul umownych między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

W przypadku przekazania Twoich danych poza EOG będzie Ci przysługiwać prawo do uzyskania kopii danych oraz miejsca udostępnienia danych.